lunes, 29 de diciembre de 2008

La nieve colapsa España/Zăpada aduce Spania în colaps

España se jacta de ser uno de los paises mas ricos de Europa, con mas derecho a decidir si el Capitalismo tiene remedio o no, etc... Sin embargo, lo que si que es es uno de los paises mas chapuceros del mundo. Por ejemplo, cuando nieva en España sucede algo que no pasa en ningun otro pais en los que nieva mucho mas. En Rumania, por ejemplo, la nieve no deja a 3.000 vehiculos atrapados en la carretera, ni produce 10 horas de cortes en una carretera nacional... En España las autopistas, que no hay en Rumania, se quedan en camino de cabras cuando nieva. Sin embargo en Rumania cuando nieva, normalmente, los gestores hacen lo que tienen que hacer para que la carretera siga siendo practicable.

Esto solo tiene dos explicaciones posibles: una, que España es un pais mucho menos moderno de lo que se cree, dos, que España es el lider de los paises chapuceros... Y yo apostaria por las dos.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nieve/colapsa/Espana/elpepusoc/20081229elpepisoc_1/Tes

----------------------------------------------------------------------------------

Spania se făleşte că este una dintre ţările cele mai bogate din Europa, cu drept mai mare de a decide dacă Captalismul are sau nu remediu, etc... Totuşi, dacă e să fie ceva, atunci este una dintre ţările cele mai cârpace din lume. De exemplu, când ninge în Spania se întâmplă ceva ce nu vezi în nici o altă ţară în care ninge mult mai mult. În România, de exemplu, zăpada nu lasă 3.000 de maşini blocate în zăpadă, nici nu produce 10 ore de blocaj pe o şosea naţională...În Spania, autostrăzile, care nu există în România, se transformă în poteci când ninge. Totuşi, în România când ninge, în mod normal cei care gestionează problema fac ceea ce trebuie să facă pentru ca şoseaua să poată fi practicabilă.
Acest lucru are doar două explicaţii: una, că Spania este o ţară mult mai puţin modernă decât se crede, doi, că Spania este liderul ţărilor cârpace... Şi eu aş paria pe ambele.

Baia Mare

Esta Navidad la he pasado en Baia Mare, la capital del distrito rumano de Maramures, al norte del pais. Esta a pocos kilometros de Ucrania y pegada a la parte mas nordica de los Carpatos orientales. En rumano significa "mina grande", debido a la abundancia de minas de oro y otros metales no ferricos que habia en los montes de alrededor. Su nombre en hungaro es Nagybánya, y en aleman, Frauenbach o Neustadt. Tiene un 14 % de habitantes hungaros, y un 80% de rumanos, segun el censo de 2002. No obstante, hasta la firma del tratado de Trianon en 1920 formo parte de Hungria.
Tiene la chimenea mas alta de toda Rumania, de 351.5, y en Navidad alli hace mucho frio. Pero es una ciudad bonita, principalmente por su entorno natural, y cercana a la zona tradicional de Maramures y a ciudades como Cavnic y Sighetu Marmatiei donde aun se celebran los tradicionales masti de invierno (una especie de carnaval donde se recorren las calles con mascaras que imitan a animales como, por ejemplo, la cabra). No me dio tiempo a ir hasta alli, porque la nieve y el hielo lo hacian imposible, pero si que pude conocer bastante bien Baia Mare.
Aqui van algunas imagenes de la ciudad:
-------------------------------------------------------------------------------
Acest Crăciun l-am petrecut la Baia Mare, capitala judeţului Maramureş, din nordul ţării. Se află la puţini kilometri de Ucraina şi lipit de partea cea mai nordică a Carpaţilor orientali. În română semnifică „mina mare”, datorită abundenţei de mine de aur şi de alte metale neferoase care se găseau în munţii din împrejurimi. Numele său maghiar este Nagybanya, iar în germană, Frauenbach sau Neustadt. 14% dintre locuitorii săi sunt maghiari şi aproape 80% români, conform recensământului din 2002. Totuşi, până la semnarea tratatului de la Trianon, în 1920, a făcut parte din Ungaria.

Deţine coşul de fum cel mai înalt din România, de 351,5 m, şi în perioada Crăciunului este foarte frig. Dar este un oraş frumos, în principal pentru mediul înconjurător natural şi apropierea de zona Maramureşului tradiţional sau a unor oraşe precum Cavnic şi Sighetu Marmaţiei unde încă se celebrează tradiţionalele măşti de iarnă (un fel de carnaval unde se străbat străzile cu măşti care imită animalele, cum ar fi, de exemplu, capra). Nu am avut timp să merg până acolo, din cauza zăpezii şi a îngheţului a fost aproape imposibil, dar în schimb am putut să cunosc destul de bine Baia Mare.
Iată câteva imagini din oraş:


domingo, 28 de diciembre de 2008

Viajar en tren en Rumania/O călătorie cu trenul în România

Viajar en tren en Rumania es todavia un espectaculo dificil de superar. Esta Navidad he viajado de Bucarest a Baia Mare, ida y vuelta. Unos 1200 kilometros en 25 horas. No soy partidario de los trenes de alta velocidad (sobre todo si sus precios son solo aptos para la minoria de la poblacion, como sucede en España), pero creo que un buen sistema de ferrocarril no tiene porque tener un ferrocarril supermoderno para prestar un servicio adecuado.

En primer lugar, los retrasos son algo comun en C.F.R. (la compañia de ferrocarriles rumana -que desde tiempos de Petrescu, en entreguerras, ya se caracterizaba por su corrupcción -ver pag. 204, 205 El lecho de Procusto, Camil Petrescu, Ed. Gadir, 2007, trad. Joaquin Garrigos-). La salida el dia 23, prevista a las 19,50, tuvo lugar realmente a las 20,10 minutos, y la llegada a Baia Mare fue a las 8:00 del dia 24 y no a las 6.27 como estaba marcado en el horario de trenes. Es decir, aparte de la lentitud del viaje, que puede ser asumible, la ineficacia de la compañia es exasperante.

En segundo lugar, las condiciones del viaje son lamentables. La luz del compartimento no funcionaba, y los servicios estaban sucios desde la salida, llenos de orina y suciedad congelada (la temperatura fuera era de unos 10 grados bajo cero, pero en este caso funcionaba la calefaccion en los compartimentos, no como en uno de ellos donde los viajeros iban congelados). A la vuelta, al llegar a Brasov, a Predeal y a Sinaia, donde todos saben que los domingueros de Bucarest van en masa a pasar el dia en la nieve, los pasillos se llenaron de niños, de familias, haciendo que el tren pareciera un tipico transporte publico de otros paises mas lejanos como la India o Pakistan.

En fin, mi pregunta es qué ha pasado con todo el dinero del Estado para el fomento del ferrocarril desde la caida del comunismo. El Estado no ha hecho nada para mejorar las lineas y la velocidad en 19 años, tan solo ha comprado algunos trenes nuevos que, por otro lado, no sirven para nada poque las lineas son eficaces para las condiciones de los años 80, pero no para hoy dia. Y hay cosas que depende mas de las ganas que de la financiacion, por ejemplo, la limpieza de los retretes. La respuesta a esa pregunta solo puede ser una: los politicos se han guardado el dinero en su bolsillo y no han invertido ni los impuestos de los ciudadanos ni las ayudas europeas nada mas que en sus vicios personales (se abran hartado de comprarse coches de lujo o ir de putas). Como siempre, Rumania a la cola de Europa incluso en limpieza.

Y luego dicen por ahi que en Rumania la corrupcion se combate. Por supuesto, se combate la pequeña corrupcion, la del taxista que cobra un poco mas, la del policia que hace la vista gorda ante una multa, la del medico que acepta regalos del paciente -si esta permitido que sea del visitador medico, claro- etc... Pero la corrupcion que hay entre el camino del pago de impuestos hasta su uso, no se persigue, la corrupcion que va desde la salida de los fondos europeos de Bruselas hasta su aplicacion en carreteras, mejoras de trenes, servicios publicos, ni se tiene en cuenta.

---------------------------------------------------------------------------------

A călători cu trenul în România reprezintă încă un spectacol peste care cu greu se poate trece. Crăciunul acesta am călătorit de la Bucureşti la Baia Mare, dus-întors. Vreo 1.200 de kilometri în 25 de ore. Nu sunt partizanul trenurilor de mare viteză (mai ales dacă preţurile sunt la îndemâna unei mici părţi a populaţiei, cum se întâmplă în Spania), dar cred că un sistem bun de căi ferate nu trebuie să fie supermodern ca să presteze un serviciu adecvat.

În primul rând, întârzierile sunt ceva comun la CFR (compania română de căi ferate - care, din timpurile lui Petrescu, perioada interbelică, se caracteriza prin corupţie - vezi pag. 204, 205 El lecho de Procust, Camil Petrescu, Ed. Gadir, 2007, trad. Joaquin Garrigos). Plecarea, în ziua de 23 decembrie, prevăzută pentru ora 19.50, a avut loc în realitate, la 20.10, iar sosirea la Baia Mare s-a produs la 8.00, pe 24 decembrie, şi nu la 6.27, cum era trecut în orarul trenurilor. Adică, în afară de lentoarea călătoriei, care poate fi înţeleasă, ineficienţa companiei este exasperanta.

În al doilea rând, condiţiile de călătorie sunt lamentabile. Lumina în compartiment nu funcţiona şi toaletele erau murdare încă de la început, pline de urină şi murdărie îngheţată (temperatura afară era de vreo minus 10 grade, dar în acest caz încălzirea funcţiona în compartimente, nu cum s-a întâmplat într-unul dintre ele unde pasagerii călătoreau congelaţi). La întoarcere, la Braşov, Predeal şi Sinaia, unde se ştie că lumea vine în masă să îşi petreacă zilele de sâmbătă şi duminică, culoarele se umpleau de copii, de familii, făcând ca trenul să pară un transport public din ţări mai îndepărtate, precum India sau Pakistan.

În fine, întrebarea mea este ce s-a întâmplat cu banii Statului pentru întreţinerea căilor ferate după căderea comunismului? Statul nu a făcut nimic în 19 ani pentru a îmbunătăţi liniile şi viteza, nici nu a cumpărat trenuri noi, care, pe de altă parte, nu servesc la nimic, deoarece liniile sunt eficace pentru condiţiile anilor '80, nu pentru zilele noastre. Şi există lucruri care depind mai mult de chef decât de finanţre, de exemplu, curăţenia veceurilor.
Răspunsul la această întrebare poate fi doar unul: politicienii şi-au păstrat banii în buzunarelel lor şi nu au investit nici impozitele cetăţenilor, nici ajutoarele europene în altceva decât în viciile lor personale (maşini de lux sau vizite la prostituate). Ca de fiecare dată, România la coada Europei şi în privinţa curăţeniei.
Şi apoi se vorbeşte pe aici că în România corupţia se combate. Desigur, se combate mica corupţie, aceea a taximetristului care îţi ia un pic mai mult, a poliţistului care se face că plouă în faţa unei amenzi, a medicului care acceptă cadouri de la pacient – dacă e permis să fie din partea distribuitorilor de medicamente, nomal, etc. Dar corupţia care există pe drumul dintre plata impozitelor şi folosirea acestora, nu se anchetează, de corupţia care începe din momentul plecării fondurilor europene de la Bruxelles până la punerea lor în aplicare în şosele, trenuri mai bune, servicii publice nu se ţine seama.

Romania en la cola de capacidad de consumo de la U.E.


La Oficina europea de estadistica, Eurostat, muestra en su ultimo informe sobre salaros que Rumania tiene la mas baja capacidad de consumo de toda la Union Europea, mientras que Bulgaria, que tiene un salario minimo mas bajo tiene, sin embargo, una mayor capacidad de compra. Esta capacidad de compra se mide baremando salario con precios de los bienes de consumo (tabla superior: como se ve, Rumania ocupa el ultimo lugar en la UE).

Los ultimos datos hechos publicos dicen que el salario medio en Europa tiene un abanico entre los 1610 euros de Luxemburgo y los 113 de Bulgaria, a la cola (Rumania es penultima con 137). Otros paises de nuestro entorno tienen 285 (Hungria), 334 (Polonia) o 567 (Slovenia).

Sin embargo en capacidad de consumo Rumania esta en la cola, con 232 euros, por detras de Bugaria (245), Hungria (418), Polonia (469) y Slovenia (736). Como se ve, el orden solo se invierte en caso de Rumania, que a pesar de tener un salario minimo mas alto que Bulgaria, sus ciudadanos pueden comprar menos. Esto se debe a la locura colectiva que se vive en Rumania tras la entrada en la U.E., que ha hecho que todos los precios suban al nivel de otros paises europeos como España. No solamente en vivienda, turismo u ocio, sino tambien en alimentacion.

En Rumania un piso vale practicamente lo mismo que en España. En la empresa en la que trabajo han llegado ofertas de apartamentos de 3 habitaciones por 300.000 euros. Por ejemplo, me sorprendio ver anuncios turisticos en diferentes oficinas en las que se ofrecia unas vacaciones de fin de año por diversos precios y a diferentes destinos. Unos dias en Viena, o en Praga eran mucho mas baratos que unos dias en Brasov. Unas vacaciones de verano en Constanza y en sus mediocres instalaciones turisticas cuestan el doble que unas similares en la costa de Bulgaria.

En fin. Rumania es el pais en el que peor se vive de Europa, por detras de otros paises excomunistas y por detras en algunos valores de paises como Turquia, cuyo salario minimo es hoy de 333 euros.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-SF-08-105

martes, 23 de diciembre de 2008

La estrella roja del arbol de Navidad


Ya han llenado de luces insoportables y generalmente antiesteticas la ciudad. Bucarest y Madrid, y me temo que casi todas las ciudades del mundo, son iguales en este sentido. Quizas ahora con la temible crisis podrian haber entrado en razon y dejarse de celebraciones absurdas para dedicarse a buscar soluciones para combatir la estrategia empresarial de reducir costes echando trabajadores o reduciendo salarios, o para en vez de hacer un gasto de energia absurdo en luz dar un paso adelante en pos de un mundo en el que el consumo se desmitifique y el ahorro o, mejor dicho, el no gastar en memeces innecesarias, se fomente.

Oprescu, el alcalde de Bucarest, ha levantado un feo arbol de Navidad en medio de Piata Universitate. Como he dicho antes, este exceso de luces es como un chirriante efecto visual en las noches de cualquier ciudad. Pero Oprescu ha tenido un detalle imprevisible, no se si consciente o inconsciente. Pero para mi es un detalle precioso, en medio de tanta falsa e hilarante celebracion del Capitalismo rapiñero. En fin, el detalle es la estrella roja que corona el arbolito, de un rojo que resalta y que es, no se si para Oprescu, pero si para mi, un guiño a todo lo bueno que perdio Rumania con su entrega complaciente a los ansiosos y insaciables capitalistas que, como buitres, la devoran a bocados.

No todo el pasado fue mejor, por supuesto. Habia cosas despreciables y que habia que cambiar. Pero evolucionar es ir mejorando y reparando los errores, no destrozar todo lo conseguido para volver a entregar el pais a los saqueadores que ya antes se lo repartian para disfrute suyo, solo suyo. Por lo menos hoy, entre el miedo general, bajo el tabu que han construido los dominadores para que todo lo que suene a comunista de verguenza, una estrella roja brilla en Bucarest. Esperemos que su brillo haga que algunos rumanos despierten y vean la realidad con sus propios ojos, y sepan zafarse del velo mediatico con el que dia a dia se los tapan. Despertar, desvelar, descubrir... Esos son los regalos que yo os deseo en este timo, en esta estafa, en esta sarta de mentiras que llaman Navidad, que llaman Capitalismo.

El dios Basescu


El jefe del Estado rumano, Traian Basescu, dio ayer una rueda de prensa para ilustrarnos, como siempre hace el, sobre el nuevo gobierno de Rumania surgido, como no, gracias a su sacrificio personal y su amor al pueblo rumano. Desde el limbo en el que vivo, el Olimpo de los dioses donde solo él, él, él puede estar, ha explicado como la alianza de su partido, PD-L (Partido Democrata Liberal) , con el PSD (Partido Social Democrata) ha supuesto un daño para su imagen ante su electorado de un 80%... No sabemos como ha podido calcular ese dato, pero supongo que esas artes adivinatorias solo estan al alcance de los privilegiados cercanos a la divinidad, como el.

Tras las ultimas elecciones las cosas han quedado asi,

1. Partido Demócrata Liberal (PD-L): 32,36% - 115 escaños
2. Partido Socialdemócrata- Partido Conservador (PSD-PC): 33,09% de votos - 114 escaños
3. Partido Nacional Liberal (PNL): 18,54% - 65 escaños
4. RMDSz (hungaros): 6,17% - 22 escaños

El reparto de escaños del nuevo sistema electoral, que nadie entiende muy bien, ha provocado que el partido mas votado, el PSD, no sea el que mas escaños tiene en el Parlamento, lo que ha quitado un peso considerable de encima a Basescu, porque de otro modo tendria que haber ofrecido formar gobierno a alguno de sus antiguos compañeros que hoy tanto le repelen.

Basescu, que va creando por ahi la imagen de tipo bonachon y cercano (en eso me recuerda a nuestro jefe de Estado español, Juan Carlos de Borbon) se transforma en altivo y desagradable cuando cree que no hay microfonos ni camaras y cuando se trata de sobrepasar sus funciones constitucionales y apoyar a su partido, el PDL, en el dia a dia del gobierno nacional. De hecho fue inhabilitado por el parlamento rumano por eso mismo. Por ejemplo, antes de las elecciones, hizo unas declaraciones en contra del primer ministro, Tăriceanu, ante su negativa a subir los sueldos a los profesores, con el fin claro de dañar al PNL (Partido Nacional Liberal), el partido del primer ministro y apoyar al PDL, el suyo, en las elecciones del 30 de noviembre. Pero... ¿porque los dioses no pueden meterse en los asuntos que les apetezca, aunque sean competencia del inferior primer ministro y del Parlamento rumano?

El sacrificio, siempre personal, de Basescu es constante e imparable... Siempre en pos del bien de los ciudadanos rumanos. Incluso ha tenido que obligar a sus correligionarios del PDL a pactar con el demonio PSD ¡Terrible esfuerzo¡, para compartir un gobierno que, encabezado por su marioneta Boc, se vea obligado a repartir sus privilegios, salarios, y beneficios, con el partido enemigo (todos sabemos que en el fondo todos son los mismos empresarios, los mismos interesados, los mismos hipocritas que dicen ser de un partido cuando en realidad son solo representantes de sí mismos).

El dios de Rumania, Basescu, intachable aunque algunos le achaquen algun que otro pecadillo, como sus asuntos turbios con la flota rumana, como sus amiguitas a las que siempre da favores especiales (la nueva ministra de Turismo), los insultos a periodistas cuando cree que nadie le escucha, las borracheras con el honorable Gigi Becali, y supongo que otras muchas de las que ya me ire enterando.

En fin, Basescu, moneda con dos rostros, siempre sonriente ante el pueblo que le vota , siempre rebelde a la hora de ceñirse a lo que tiene que hacer; porque supongo que un dios no puede aceptar limites marcados por los hombres, y, como todo dios tiene parte de hombre, tampoco puede contener su ambicion por el poder y, por supuesto, por lo que esconde realmente esta palabra , dinero y privilegios.
En este caso supongo que los votantes del PSD tampoco veran con buenos ojos pactar con el partido de alguien semejante a Basescu, aunque una cosa son los votantes, del partido que sea, y otra son sus integrantes y, sobre todo, sus electos. Estos pactarian con el diablo con tal del llegar al poder, es decir, al lugar desde el cual se reparte la tarta del dinero público. Y como dice un refran español, quien parte y reparte, se lleva siempre la mejor parte.

lunes, 22 de diciembre de 2008

Cronicas hungaras

Os recomiendo un blog muy ilustrativo e interesante, que nos habla de nuestro pais vecino, Hungria, donde el autor comparte lo que el ve en su vida cotidiana, y donde tambien se analiza desde su perspectiva el problema de la minoria hungara en Rumania.

En un articulo que publica recientente analiza las ultimas elecciones rumanas y el resultado en ellas del partido que representa a esta minoria, la Unión Democrática Húngara de Rumanía. Parece que en 2002, el 6,6% de la población de Rumanía era húngara - algo más de 1,4 millones de personas, concentrandose principalmente en Transilvania.

El problema de los hungaros de Transilvania es visto de manera diferente por unos y por otros, y mientras para los hungaros es un territorio tradicionalmente hungaro, para los rumanos su caracter rumano esta fuera de toda duda. Lo cierto es que, como se ve en el mapa de las ultimas elecciones (extraido de este blog) , hay zonas de esta region donde la mayoria hungara es clara, y politicamente la historia de Transilvania ha estado mas unida a Hungria que a Rumania, lo que puede cuestionarse rotundamente cuando hablamos de la lengua y de su poblacion siempre mayoritariamente rumana. Los judets (provincias) marcadas en verde son las que han votado mayoritariamente a la opcion hungara.
Es cierto que la historia de Rumania como pais es bastante corta, y mucho mas la de la Rumania incluyendo Transilvania (no llega a 100 años), mientras que la presencia de Hungria como entidad politica es muy antigua. Es cuestion de qué valoramos mas, la nacion administrativa y sus fronteras politicas o el caracter (lenguaje, tradicion, etc...) del o de los pueblos que estan dentro de estas fronteras.
En fin, aunque el conflicto hoy apenas es simbolico, las reivindicaciones permanecen (hace poco unos amigos españoles montañeros estuvieron pateando los Carpatos por la zona de Fagaras y se cruzaron con un grupo de jovenes con la bandera hungara reivindicativa), al igual que Basescu sigue diciendo en sus discursos que le gustaria que toda Rumania alguna vez este unida (en relacion a la Republica Moldava).
Sea como fuere (yo aun estoy empezando a estudiar el asunto) es bueno escuchar todas las razones e intentar hacerse una idea uno mismo. Asi que, seguire atentamente tambien las opiniones de Cronicas Hungaras.

zdob si zdub

Comparto aqui otro de mis descubrimientos musicales durante mi estancia en Rumania. Zdob si Zdub es un grupo musical de la Republica Moldava que desde finales de los noventa tiene bastante exito en Rusia y otros paises del este de Europa, y que basa su creación en la fusion entre ritmos modernos con ritmos tradicionales de centroeuropa, especialmente rumanos. Con su video Buna Dimineata, en el que evocan el romanticismo de la epoca comunista, se dieron a conocer en Transilvania, Moldavia, Dobroja y Tara romanesca, las tres partes que conforman la actual Rumania, y luego han seguido creando canciones que recuperan, homenajeandolas, las tradiciones locales de diferentes zonas del pais, mezclandolas con ritmos hip hop y rock.

En 2005 fueron los representantes de Moldavia en Eurovision.. Yo aun no los conocia e ignoro en que puesto quedaron. Comparto aqui tres canciones suyas. Una, "Miorita", que utiliza la hora rumana (danza tradicional) como base, dos, "dj vasile", que hace un paralelismo usando una cancion popular entre un dj y un molino de hacer pan, y tre, la citada "Buna diminineata", en la que evoca quizás tiempos mejores.

Que disfruteis¡domingo, 21 de diciembre de 2008

Descripcion de la Revolucion, por Francisco Veiga

La descripcion mas completa que he encontrado en internet sobre la Revolucion rumana, de Francisco Veiga, profesor de ciencias politicas en la Universidad de Barcelona, experto en el estudio geopolitico de los Balcanes. En su libro La trampa de los Balcanes nos cuenta los episodios de 1989 en Rumania. Os dejo los link de su blog en donde transcribe el capitulo dedicado a estos en su libro. Mas abajo teneis el texto copiado.

http://elveiga.blogspot.com/2007/09/algo-nuevo-sobre-la-revolucin-rumana-de.html

http://elveiga.blogspot.com/search/label/Revolución%20rumana%20de%201989


Veiga: un blog
lunes, septiembre 17, 2007

¿Algo nuevo sobre la revolución rumana de 1989? (1)


Este mismo año ha sido publicado en edición rústica el libro de Peter Siani-Davies: The Romanian Revolution of December 1989, publicado en 2005, en edición tapa dura por la Cornell University Press. Es, sin lugar a dudas, uno de los libros de referencia básica para el lector no rumano, porque el autor pone sobre la mesa todo el material publicado sobre el tal acontecimiento, y como en un puzzle, reconstruye pieza a pieza cada uno de los avatares que configuraron aquella revolución que comenzó el 16 de diciembre de 1989 en Timişoara y concluyó, en una primera fase, con la ejecución de Nicolae Ceauşescu, el 25 de ese mismo mes. Siani-Davies no se queda en esos nueve días vertiginosos, sino que analiza las causas lejanas de la revolución de 1989 y describe sus consecuencias hasta el mes de febrero de 1990, cuando los vencedores lograron articular el Consejo Provisional de Unidad Nacional, un protoparlamento que alcanzó a reunir a las principales y recién nacidas fuerzas políticas del país.La obra se lee con soltura, maneja una respetable cantidad de protagonistas de varios niveles y pretende responder a algunas de las incógnitas que ya por entonces y en año sucesivos, hicieron correr ríos de tinta: ¿Qué papel jugó exactamente la Securitate (policía política rumana) en los enfrentamientos armados que tuvieron lugar a partir del día 22?¿Qué protagonismo tuvo la Unión Soviética en el proceso revolucionario rumano?¿Estuvieron implicados combatientes árabes en los tiroteos que tuvieron lugar y que, supuestamente, eran parte de una contraofensiva para devolver a Ceauşescu al poder?¿Cuál fue la entidad del complot anterior a los sucesos revolucionarios, si es que existió realmente?¿Existió el Frente de Salvación Nacional con anterioridad a los sucesos de diciembre?En enero de 1990, recién concluidos los combates, Bucarest parecía una ciudad con los claroscuros de cualquier otra de Europa... en 1945.

Siani-Davies pone todas las fichas sobre la mesa, y las ordena, una a una. Ofrece al lector el despliegue más completo que existe hasta ahora. Además, aporta el desapasionado distanciamiento que ese espera de un académico anglosajón y que hasta ahora no ha logrado exhibir ningún rumano. En The Romanian Revolution of December 1989 no hay trampa ni cartón: es un libro honesto.Dicho lo cual, conviene pasar revista a los puntos débiles, algo necesario no tanto para evitar que el libro se venda, todo lo contrario: cualquier persona interesada en saber cómo y por qué Ceauşescu fue derribado del poder debería comprarse el libro de Siani-Davies. Pero es importante criticar algunos extremos para contribuir a que sucesivas generaciones de historiadores e investigadores no crean que todo está hecho. La obra que nos ocupa no pasa página, al contrario: da una base sólida para continuar.
Pavel Câmpeanu, polémico líder inicial del Partido Liberal, posa para la cámara del autor en enero de 1990. Siempre fue un personaje muy accesible. Pero como la mayor parte de los líderes de los nuevos partidos políticos, no estuvo en el centro de los acontecimientos durante la revolución. Otros,llegaron directamente del exilio cuando todo había concluido.

En primer lugar, debe resaltarse que Peter Siani-Davies utiliza exclusivamente fuentes secundarias, es decir, material ya publicado. O casi: en la introducción nos dice que entrevistó a una serie de testimonios y analistas. Sin embargo, entre ellos no hay casi ninguno de los verdaderos protagonistas de aquellos días, personas que tienen las claves –todavía hoy- de algunos enigmas que el auor no logra resolver. No figura en la lista que hayan sido entrevistados Ion Iliescu o Petre Roman; no hay en ella ningún militar de los que todavía siguen vivos (de los generales que jugaron un papel central, Militaru murió en 1996 y Gusă en 1994). Eso por no hablar de personajes tan enigmáticos pero centrales como Gelu Voican Voiculescu, que el intelectual Andrei Pleşu –otro personaje con protagonismo en aquellos días- me dijo era un simple “prost” (tonto). Puede ser, pero Voican, que formó parte del tribunal que juzgó a Ceauşescu y que al parecer tuvo una gran responsabilidad en su ejecución, terminó dirigiendo los servicios de inteligencia del nuevo estado. Y nadie sabe de dónde salió el avispado personaje que, al parecer, era amigo de Petre Roman antes de la revolución.

Por lo tanto, los testimonios de Siani-Davies son, en algunos casos importantes, personajes que durante años han insistido en hacer oir su voz, en parte por el placer de explicar sus batallitas, pero también para ponerse medallas que a estas alturas de siglo ya no tienen mucho sentido, porque todo está partido y repartido desde hace casi dos décadas. Es el caso, por ejemplo, de Silviu Brucan el viejo “Tache” de sus tiempos de joven militancia, que desde hace mucho tiempo ha luchado por explicar a quien le quisiera escuchar, que había organizado una red conspirativa contra el régimen.Silviu Brucan [personaje de oscuro, en el centro] da una rueda de prensa en el Hotel Intercontinental, Bucarest, enero de 1990, cuando intentaba hacerse con un papel central en el Consejo Provisional de Unidad Nacional.

Algo parecido ocurre con las fuentes, todas bibliográficas. No hay documentos oficiales, no se ve trabajo de archivo. Se entiende que no es fácil acceder a ese material, que en algunos casos está bajo siete llaves. Pero no así en Moscú, por ejemplo; y no parece que Siani-Davies haya hecho ese viaje para echar un vistazo a archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético o de la KGB de entonces, ahora consultables. En su momento se habló, por ejemplo, de que Iliescu había sido un agente de la KGB; el autor nos da la información, nos cita algunas fuentes de la época en las que se habla del asunto (de la BBC, sobre todo). Pero no resuelve el asunto. Claro, es imposible hacerlo con fuentes coetáneas. Por último, no consta que el autor haya consultado series completas de periódicos. Y lo cierto es que, aparte de los cuatro o cinco principales, hubo decenas de cabeceras que aparecieron y desaparecieron por entonces, con una enorme cantidad de detalles sobre la revolución de 1989.Por lo tanto, los grandes enigmas de la revolución rumana de 1989, siguen ahí: ¿Contra quién se libraron los combates en Bucarest, entre el 22 y el 25 de diciembre? Siani-Davies no da una respuesta concluyente, sigue siendo un misterio.

¿Participaron de alguna forma Hungría y la Unión Soviética en los acontecimientos? Tampoco hay una respuesta clara; algunos datos, como los problemas que tuvieron algunas bases aéreas rumanas con sus radares, ni siquiera se mencionan. En cambio, sí se puede encontrar en el libro una interesante descripción de los sucesos acaecidos en Sibiu el 21 y 22 de diciembre, un momento y lugar que fueron claves pero que la literatura sobre este fenómeno histórico suele olvidar. Sin embargo, la tendencia de Siani-Davies es a quedarse en una narración factual. El autor no analiza a fondo el papel político del Ejército, no aclara qué ocurrió con la Securitate, falta una lectura social de la revolución, no se percibe una articulación convincente entre los grandes actores de aquellos días. Pero no como individuos –el relato habitual que suelen hacer los rumanos- sino como fuerzas operantes.Una de las fotografías más "panchovillesca" de la revolución rumana de 1989. Dos suboficiales, al parecer del cuerpo sanitario, ocupan una estancia de lo que parece ser el Comité Central del PCR. Obsérvense los anticuados uniformes (el modelo de casco es el holandés de la Segunda Guerra Mundial) y la expresión de fatiga. El verdadero papel del Ejército rumano en la revolución aún está por clarificarSiani-Davies no es un Joseph Rotschild, un Peter Sugar, un Mark Mazower o un François Fejtö. Es decir: no demuestra la capacidad de proyectarse un poco más allá del fenómeno histórico estudiado a fin de entenderlo mejor recurriendo a la comparación con sucesos similares en el tiempo o en el espacio. Por lo tanto, falta ese acercamiento del historiador veterano que hubiera explicado qué significó la revolución rumana en el contexto de las fichas de dominó que caían, una tras otra, en aquel otoño e invierno de 1989 en el Este de Europa. Pero sobre todo, el historiador británico no da respuesta a una pregunta clave: ¿Por qué la caída de los regímenes comunistas en los Balcanes (Rumania, si, pero también Albania y sobre todo, Yugoslavia) fueron tan violentos, por contraste con la revolución de terciopelo checa, la unanimindad nacional que imperó en Hungría o la transición “a la española” de Polonia en torno a la célebre “mesa redonda”?

En fin: como complemento a la lectura del libro de Peter Siani-Davies, se ofrece a continuación una interpretación propia de la revolución rumana de 1989 extraída de La trampa balcánica, edición de 2002, páginas 240 a 248. Por razones de extensión, se editará en dos pequeños capítulos.Un BTR-60 toma posición en plena Calea Victoriei. Las ventanas del edificio de enfrente ya han sido profusamente tiroteadas por los soldados y civiles armados en días anteriores.

1989: revolución en Rumania [interpretación de Francisco Veiga]

La tormenta que conmocionó a Rumania durante las Navidades de 1989 sigue siendo un fenómeno escasamente aclarado a pesar de que, paradójicamente, fue la primera revolución televisada en directo de la historia. Quizá por eso resultó tan desconcertante[1]. Durante un cierto tiempo se mantuvo que se había tratado de un complot o un golpe de Estado, una explicación que convenía a los adversarios políticos de las nuevas autoridades y a los medios de comunicación -occidentales y rumanos-, que buscaban explicaciones rápidas para un fenómeno muy complejo. Fue, en definitiva, un reflejo característico, posterior a muchas revoluciones y bruscos cambios históricos, comenzando por la Revolución francesa, y terminando por la bolchevique. En realidad, un vistazo panorámico a la revolución rumana introduce serias dudas sobre la posibilidad de un complot. Los golpes de palacio y las conspiraciones (como ocurrió en Bulgaria) suelen ser procesos rápidos, dirigidos contra el centro neurálgico del poder, calculados para mover el menor número de piezas posible y sobre todo, para evitar la implicación popular.En Rumania ocurrió lo contrario: los sucesos comenzaron con una revuelta popular en Timişoara, una ciudad de provincias. La represión se prolongó durante seis días sin que nadie se moviera en la capital. Por fin, casi "in extremis", los bucurestinos salieron a la calle y lograron provocar la huída de Ceauşescu. Sin embargo, lo que siguió fue un confuso combate en la capital que se prolongó durante cinco días más. Todo ello con miles de civiles armados, soldados locos de miedo y enemigos que en buena medida fueron imaginarios. Como remate, una parodia de juicio contra Ceauşescu, filmada y distribuida en el extranjero para vergüenza de sus autores. Si todo ello ha de entenderse como un complot de principio a fin, lo más piadoso que se puede decir de él es que dió un gran rodeo sin necesidad.En realidad, la campaña orquestada por los húngaros en defensa de los supuestos abusos contra la minoría étnica magiar en Transilvania había logrado galvanizar al régimen rumano, más que debilitarlo. En parte porque las acusaciones de enormes campañas de resituación no eran ciertas, como demostró con toda autoridad el prestigioso Südosteuropäische Institut de Munich y publicó "Newsweek" en el último reportaje realizado sobre Ceauşescu antes de su caída[2].Un soldado, aterido, se abriga con una manta en lo alto de la torreta de un tanque, Timisoara. El Ejército reprimió a la población civil duramente en esta ciudad, en la primera fase de la revoluciónLas tensiones con Hungria crearon un ambiente de peligro inminente que Ceauşescu tuvo buen cuidado de alimentar. El Ejército, en especial, estaba muy sensibilizado ante la posibilidad de un ataque húngaro o soviético. El gran fantasma era la "invasión pendiente" de 1968. Los sucesivos desmoronamientos de regímenes comunistas a lo largo del otoño de 1989 terminaron por ponerle los nervios a flor de piel a los jerarcas rumanos. Sólo Ceauşescu parecía creer en la eficacia de una defensa numantina.Hubo un intento de manifestación en la ciudad moldava de Iaşi, detenido "in extremis" por las fuerzas de seguridad. Pero en Timişoara, las unidades de la Securitate y la policía no tuvieron tiempo de utilizar su táctica: la disuasión. En realidad, los disturbios del 16 de diciembre habrían fracasado si las fuerzas de orden público hubieran estado preparadas para reducir a grupos de manifestantes decididos. Pero estaban deficientemente entrenadas y pobremente armadas, y sobre todo, nunca se habían tenido que enfrentar a tal contingencia. En Braşov, dos años antes, la multitud se había desmoralizado; en Timişoara fue la policía la que se derrumbó.Ante las dificultades para controlar el orden público en Timişoara, ciudad a pocos kilómetros de la frontera húngara, cundió la alarma en Bucarest. Sencillamente, las autoridades creyeron que aquello eran los prolegómenos de una invasión, una provocación maquiavélica organizada por agentes secretos húngaros y soviéticos. Paradójicamente, la mitificación de la Securitate y el ambiente paranoico que existía en la Rumania de Ceauşescu habían llevado a una exagerada sobrevaloración de lo que unos servicios de información o grupos de agitadores podían llegar a hacer

1989: revolución en Rumania[interpretación de Francisco Veiga] Segunda parte

Se envió urgentemente [a Timişoara] a un selecto grupo de altos mandos militares, y estos organizaron la represión, con los tanques en la calle, como si estuvieran ante una contingencia bélica. El resultado fue una carnicería (unos setenta muertos en dos días), cuya autoría hay que atribuir en buena medida a los militares, y no tanto a las fuerzas de la Securitate. Pero esta vez, la indignación fue superior al terror: la población civil nunca llegó a pensar que el Ejército disparase contra ellos, y como consecuencia los obreros de todas las fábricas se declararon en huelga general.Ante esa reacción, era difícil seguir arguyendo que aquello era un ataque exterior. Además, la revuelta del proletariado echaba por tierra toda la legitimación del poder de las autoridades. El Ejército se mantuvo a la expectativa, y la situación quedó en suspenso. Ceauşescu aún no había perdido la partida, y decidió cambiar de registro. Contra un desafío ideológico había que oponer una respuesta ideológica. Tomó la resolución de continuar con la represión enviando a Timişoara unidades de Guardias Patrióticos compuestas por obreros. Paralelamente demostraría su ascendiente sobre las masas proletarias organizando una gran acto de solidaridad. Ese fue el motivo de la manifestación organizada en pleno centro de Bucarest la mañana del día 21 de diciembre. Fue un acto temerario, pero no un error inducido por misteriosas fuerzas conspirativas. En la cabeza de Ceauşescu, donde el tiempo se había detenido, aquello tenía su lógica. Estaba actuando como lo había hecho en 1968, en el mismo escenario y en circunstancias que a él se le antojaban similares. Era un anciano mentalmente esclerotizado que salía de un mundo irreal y pensaba que los recursos de veinte años atrás seguían siendo válidos por sí solos, como una receta mágica.

El último discurso. Nicolae Ceauşescu se dirige a una multitud de seguidores en la mañana del 21 de diciembre. Contrariamente a lo que pregonó la prensa occidental en aquellos días, la maniobra estuvo muy a punto de salirle bien. La multitud no se sublevó, el fallo consistió en interrumpir el discurso y cortar brevemente la emisión del actoA pesar de todo, estuvo cerca de conjurar el peligro. Los trabajadores que acudieron a vitorearle ante la sede del Comité Central habían sido escogidos en la fábricas de la ciudad por los sindicatos, según un patrón establecido. Nunca interrumpieron el discurso de Ceauşescu silbándole e insultándole, como afirmaron la inmensa mayoría de los periodistas que escribieron libros o artículos con posterioridad repitiendo miméticamente unos lo que habían dicho los otros[1]. Como revela sin lugar a dudas la grabación videográfica del acto, la multitud gritó de miedo y desconcierto porque un muy reducido grupo de alborotadores se había infiltrado en el acto. Estos sí increparon al dictador, mientras otro, aislado, lanzaba un petardo navideño, provocando el pánico general. Parte de los asistentes huyó, pero con los que se quedaron Ceauşescu continuó su discurso hasta el final. Posteriormente, las televisiones occidentales emitieron la grabación alterada, dando la impresión de que Ceausescu había abandonado el escenario obligado por el disturbio.

En realidad, el Conducător pudo haber salido triunfante de la prueba si no hubiera existido la televisión. Porque fueron los tres minutos de interrupción del programa, mientras se restablecía el orden en la plaza, los que hicieron salir a la gente a la calle, ansiosa por comprobar qué había ocurrido.Con una multitud enorme deambulando por Bucarest, las fuerzas del orden público todavía quedaron más desconcertadas que en Timişoara. Intentaron disuadir a base de exhibir en las calles fuertes contingentes de efectivos. Pero sólo al caer la noche se decidieron a actuar. Se repitió el esquema de Timişoara: el Ejército disparando contra la multitud -entre ella muchos jóvenes y estudiantes- y al día siguiente, cuando la situación parecía controlada, huelga general de los obreros. Esta vez Ceauşescu había perdido la partida definitivamente. El ministro de Defensa, completamente abatido, se suicidó. Ese hecho y la torpeza de Ceauşescu al calificarlo de traidor en un comunicado oficial, sirvieron de excelente pretexto al Ejército para cambiar de bando. Con la sede del Comité Central rodeada por los manifestantes victoriosos, Ceauşescu escapó en helicóptero, sin saber hacia dónde, en un patético y desesperado intento por organizar la resistencia contra lo que él pensaba era un golpe de Estado.

El vacío de poder subsiguiente duró varias horas. En el edificio del Comité Central se intentaron formar varios comités de gobierno. El más exitoso estaba formado por algunos antiguos políticos del entorno de Ceauşescu, además de militares y manifestantes, esto es, trabajadores y estudiantes. Las interminables discusiones en aquel caos se prolongaron durante horas. De tanto en tanto, algunos personajes se asomaban al exterior, esperando obtener el apoyo de la enorme y amorfa multitud convocada bajo el balcón del edificio, que les silbaba o vitoreaba. Frente a esta alternativa revolucionaria "clásica", los que tuvieron la idea más "moderna" de ir a la televisión, obtuvieron el triunfo[2]. Primero acudieron un grupo de artistas, entre ellos un famoso poeta y un dramaturgo, ambos con un lógico sentido de la escenografía. Pero los militares no estaban muy dispuestos a aceptar un gobierno de "bohemios". De hecho, un campesino de la provincia de Dîmboviţa (cercana a Bucarest) que encendió casualmente la televisión creyó que se estaba representando una obra de teatro experimental[3].Por fin, acudió a la televisión Ion Iliescu, una antigua personalidad del régimen, hijo de un viejo militante comunista y de formación científica, que había ido cayendo en desgracia durante los últimos años de Ceauşescu. En 1989 poseía fama de ser un hombre bastante íntegro y aperturista[4]. Además, su decidida aparición en las pantallas de televisión contrastaba muy favorablemente con el caos amorfo de los revolucionarios que se agolpaban en los pequeños estudios televisivos. Junto a él se agruparon un antiguo general pro-soviético ya retirado (Nicolae Militaru), que podía lavar el honor del Ejército al haberse mantenido al margen de la represión. También formó en el nuevo poder Silviu Brucan, el politólogo impulsor del "Manifiesto de los Seis", así como un diplomático disidente que se había hecho famoso denunciando ante la ONU la situación de los derechos humanos en Rumania. Figuraba asimismo en el grupo un tal Petre Roman, joven ingeniero físico y profesor universitario. Era hijo de Valter Roman, un aguerrido comunista que había combatido en la guerra civil española y que posteriormente llegó a ser una personalidad en el régimen, ostentando diversos cargos ministeriales. De hecho, cuando en 1970 se creó la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de la República Socialista de Rumania, destinada a ser una especie de universidad ideológica del régimen ceausista en su proceso de transformación, Valter Roman fue nombrado presidente de la Sección de Ciencias Políticas; también había dirigido la Editorial Política[5]

En torno a este núcleo, del cual saldría el Frente de Salvación Nacional (FSN) se aglomeraron militares, aventureros, oportunistas y extravagantes. Pero el grupo original constituyó una alternativa bastante lógica de poder civil. Provenía de la antigua elite política o intelectual, marginada por Ceauşescu, pero no ausente de los márgenes del poder. Habían permanecido dentro del ámbito de la "aristocracia del Partido", muy reducida, y de una manera u otra se conocían todos entre sí. Demostraban además claras tendencias tecnocráticas, quizá cultivadas a raíz de los debates internos que desde 1949, y sobre todo a comienzos de los años sesenta, tuvieron lugar en el seno del Partido Comunista Francés en torno a la relación entre ciencia y política. En conjunto poseían características que los hacían aptos para ser aceptados por todos los sectores sociales. Por entonces, los políticos exiliados de la oposición histórica aún no habían tenido tiempo de llegar a Bucarest, y hubiera sido imposible reunir en unas horas a un grupo de líderes anónimos extraídos de la multitud que ofrecieran algunas garantías de eficacia en la gestión política.Comienzan los tiroteos, en la noche del 22 de diciembre. Nadie sabe muy bien qué ocurre ni contra quién se dispara. Las balas trazadoras pulverizan, de forma casi rutinaria, las ventanas del antiguo Palacio Real. Obsérvese la actitud despreocupada de los civiles y del soldado junto al tanque. Ningún carro de combate llegó a disparar su cañón contra un supuesto enemigo que no contaba con armas pesadas. Ese mismo 22 de diciembre por la noche una serie de confusos combates estallaron en Bucarest. La oposición al nuevo régimen tiende a explicar que formaron parte de una farsa organizada o consentida por los nuevos dirigentes para cimentar su poder sobre una victoria obtenida contra los fanáticos partidarios de Ceausescu. Ese tipo de explicaciones enraizó en Occidente y muchos de los que siguieron los acontecimientos aquellos días han conservado la firme convicción de que los hechos de 1989 fueron una especie de complot o autogolpe, a pesar de que las argumentaciones a favor que se ensayaron solían pasar de los pequeños detalles a la macroteorías dejando de lado cuestiones de bulto.Una de ellas es que los combates no comenzaron en Bucarest, sino en la ciudad de Sibiu, en Transilvania, ya por la mañana del 22 de diciembre, para desconcierto de los revolucionarios bucurestinos que ocupaban la sede del Comité Central, tal como muestran las filmaciones en vídeo[6]. Pero además, porque una vez tomado el poder, una puesta en escena a tiro limpio resultaba demasiado arriesgada: podía dar lugar a facciones armadas de la oposición. Además, las decenas de muertos y heridos que dejó tras de sí la revolución impidieron la transformación progresiva del régimen sin riesgos inútiles. Si se acepta que los nuevos dirigentes rumanos eran neocomunistas, hay que tener en cuenta que la hipoteca sangrienta de la revolución obligó a terminar con el Partido y a erigir un nuevo y tambaleante régimen en pocos días. No hubo posibilidad de transformar el PCR metamorfoseándolo con otras siglas, como ocurrió en Albania, Bulgaria, Serbia o Eslovenia. En realidad, el nuevo poder no tenía necesidad de la mini-guerra que siguió: la mayoría de los rumanos estaban hartos de Ceausescu, pero le veían ventajas al sistema social y político en el que vivían[7]. Según ellos, podía seguir funcionando si era remendado convenientemente. Eso quedó bien demostrado en la victoria de Iliescu a la presidencia y del FSN al gobierno en las elecciones de mayo de 1990, y octubre de 1992[8].

Por otra parte, los francotiradores de la Securitate difícilmente hubieran podido recuperar el poder para Ceauşescu, tal como se explicó en un principio. De hecho, parece fuera de lugar que los presuntos securistas, o incluso mercenarios profesionales, calificados en su momento de verdaderos superhombres dotados de armamento altamente sofisticado[9] no utilizaran ni una sola vez algún tipo de arma contracarro, lanzacohetes portátil o incluso simples granadas para atacar a los tanques del Ejército, la mayor parte del tiempo inmóviles en los puntos neurálgicos de la capital[10]. En realidad, el origen de los combates parece haber respondido, en origen, a un intento de golpe militar impulsado por un grupo de oficiales del Ejército, incluso con el apoyo de parte de la Securitate. Quizá fue una reacción de desconfianza y no se fiaron de Iliescu para tapar las culpas de los militares en la reciente represión. O sencillamente, veían débil al nuevo núcleo de poder. Desde el punto de vista táctico, la forma en que se realizaron los hostigamientos (en una ocasión al menos desde un helicóptero del Ejército, en la zona de los estudios de la televisión) parecía responder al deseo de asustar a la multitud y limpiar las calles de manifestantes, sin provocar bajas indiscriminadamente. Una vez conseguido esto se podía lograr un cambio de líderes rápidamenter y sin presiones o interferencias populares. Pero el objetivo de separar a los manifestantes de los nuevos dirigentes no pudo realizarse. Y entonces, recurriendo a una interpretación totalmente opuesta a la que se ofreció por entonces, los tiroteos se convirtieron en una forma de presión sobre los sectores más moderados para forzar la ejecución del matrimonio Ceauşescu, un testigo demasiado incomódo como para hacerle un proceso regular[11]. De manera bien significativa, una vez liquidado el Conducător y su esposa cesaron rápidamente los combates[12].

En el proceso, registrado también en una cinta de video, actuaron como jueces un politólogo que había trabajado con la Securitate y que después sería nuevo jefe de los servicios de inteligencia rumanos (Virgil Măgurenau); un personaje extravagante, geólogo y adepto a las ciencias ocultas (Gelu Voican Voiculescu); y el general Stănculescu, futuro ministro de Defensa y hasta entonces jefe del complejo militar industrial. Él mismo había facilitado a Ceauşescu la huida de Bucarest en helicóptero intentando dirigirlo a algún lugar controlado por el ejército. Posiblemente para hacerlo prisionero y una vez a buen recaudo, negociar su destino con otros protagonista o grupos de presión. Sin menospreciar el protagonismo de militares y políticos en su ejecución, algunos recién llegados a la escena política demostraron un fanatismo que a veces resultó decisivo. El ya citado Gelu Voican Voiculescu, surgido literalmente de la calle para terminar convirtiéndose en ministro de Asuntos Exteriores, fue uno de los que más insistieron en ejecutar a Ceauşescu inmediatamente, en virtud de la "justicia revolucionaria". Tanto acudió a argumentos extraídos de la obra de Descartes referidos a la razón de estado, que la palabra clave para el proyecto de liquidación fue "Recurrid al método"[13].

Pero existe otra interpretación para los violentos enfrentamientos ocurridos en Bucarest entre el 22 y el 25 de diciembre, mucho menos alambicada que la expuesta. La clave estaría en la actitud despechada de los militares, que buscaron en todo momento borrar las trazas de su protagonismo en la represión de las multitudes de Timişoara y Bucarest entre el 17 y el 21 de diciembre. Exasperados por el hecho de que incluso la Securitate, o al menos el grueso de sus unidades se puso desde el mismo día 22 al lado de los sublevados, fueron los militares quienes inventaron un enemigo que no existía. Abonaría esa teoría la liquidación de unidades de la Securitate fieles a la revolución en Sibiu y Bucarest sin darles opción a defenderse o explicarse, hechos que posteriormente fueron presentados como errores trágicos. En cierta manera, Ceauşescu no fue el único ejecutado de aquellas Navidades para que no abriera la boca.

19 años de que?

Hoy en Piata Universitate se ha homeneajeado a los héroes de la revolución. Es decir, aquellos hombres y mujeres que recibieron una bala perdida para que el Capitalismo llegara a Rumania y saqueara todo lo que pudiera (y en esas seguimos). Acaso aquellos inocentes pensaban que iban a conseguir un mundo mejor, con mas derechos para los ciudadanos, con educacion mejor, sanidad mejor, sueldos mejores, mas igualdad... Pero lo que vino después de la que tendenciosamente se denomina Revolución fue uno de los peores periodos de la historia rumana, caracterizado por el acceso a mucha riqueza por unos pocos y la condena a la pobreza, a la expatriación, a la perdida acelerada de protección publica para la mayoría.

Tras 1989 millones de rumanos se vieron abocados a huir a otros países para poder conseguir un sueldo mas o menos digno, dedicándose a los trabajos mas miserables que los nacionales rechazaban, a hundirse en la prostitución y en la delincuencia, a sufrir una imagen que el racismo y el clasismo imponen del rumano criminal y poco civilizado. Después del asesinato de Ceaucescu Romanía se hundió en una de las peores épocas de su historia, de la que aun le cuesta levantarse.

Ellos le llaman Revolucion, y lo repiten machaconamente en todos sus medios de comunicacion que, paradojicamente, tambien se autodenominan libres. Pero lo que fue realmente es una Contrarrevolucion. No se trato de un avance para que el pueblo rumano tuviera mas poder colectivo, mas derechos como ciudadanos, mejor sanidad, mas educacion, mejores condiciones de trabajo y vivienda. Al contrario, fue un paso atras hacia la desigualdad, hacia la competencia salvaje y el desprecio de los unos sobre los otros, fue la decadencia de la colectividad y de la solidaridad. El Capitalismo convierte a cada uno en enemigo del otro, y Rumania cayo tras 1989 en una guerra en la que todo lo que viene del otro es despreciable. Asi desde las comunidades de vecinos hasta la propia ciudad es un combate cotidiano por imponer los caprichos individuales y obviar los derechos del otro.

Quizás entonces muchos de los que salieron a la calle pensaban lograr un mundo mas humano, una Romanía mejor. Pero de momento su muerte no sirvió para nada. Ceaucescu y sus bandazos personalistas provocaron el odio a todo lo que suene a comunismo, a colectividad. Y esto fue aprovechado por los medios de comunicacion para ahondar en ese proceso y demonizar todo el pasado precontrarrevolucionario. Nada de lo que el Comunismo aporto a Romanía existe, se visibiliza. Ni la igualdad conseguida en los primeros años cuando los buitres burgueses asfixiaban a los campesinos y los obreros hasta la extenuacion, ni la industrializacion y modernizacion del campo, ni la estructura de transportes, urbano y nacional que, después de 1989, continua practicamente igual, ni el acceso a la educación universitaria universal que era envidiable, como en todos los paises del este, en toda Europa Occidental. Existe un hueco sorprendente en los veintitantos años de comunismo rumano... Todo fue, para los embaucadores del liberalismo, una tabla rasa de la que mejor es no hablar.

En fin... Hoy, cuando la lucha de los exrevolucionarios se centra sobre todo en conseguir el certificado de revolucionario, que le da derecho a privilegios que otros no tienen, todavia hace falta una investigacion para aclarar qué pasó realmente en aquellos dias de diciembre de 1989 en los que un grupo de aventureros se hizo con el poder (o se le entregó?) y se destrozo todo lo bueno que logro el estado socialista anterior sin conseguir nada realmente positivo hasta ahora...

La Rumania de hoy, donde el sueldo medio no llega a 300 euros, y la vivienda de alquiler en Bucarest cuesta como minimo eso cantidad, donde la sanidad publica esta en unas condiciones penosas, donde las ciudades estan descuidadas y dejadas de la mano de Dios (nunca mejor dicho), donde los profesores ganan menos de esos 300 euros medios, donde solo el 40 % de la poblacion vota a sus representantes, donde miles de pensionistas vagan por las calles pidiendo dinero para poder sobrevivir, donde casi tres millones de rumanos no pueden regresar porque las condiciones por las que se fueron todavia permanencen.... Eso es el producto de esa Revolucion que, como todos los datos indican, no fue mas que una Contrarrevolucion organizada por los saqueadores que un dia perdieron sus privilegios y tenian muchas muchas ganas de recuperarlos.. Y su venganza fue terrible.

Os dejo ahora un video sobre la mal llamada Revolucion de 1989 y sus consecuencias, y su transcripcion (tomada prestada de http://www.eco-natura.blogspot.com/). Ante una de las preguntas del video, ¿Qué nos queda por hacer?, creo que la respuesta esta en vuestro himno...¡Despertad Rumanos!

0:43 : Valío la pena?
0:48 : Decenas de promesas, esperanzas...(en la foto podemos ver Iliescu y Petre Roman)
0:56 : Los que murieron han sido olvidados, y las esperanzas murieron con el paso del tiempo
1:03 : El país ha decaido, y a los que están al mando no les importa
2:09 : ¿La imagén de Rumanía fuera de sus fronteras?
3:09 : Y te preguntas ¿Quien tiene la culpa?
3:52 : ¿Y a nosotros? ¿Que nos queda por hacer?
3:59 : NO renunciar a nuestros sueños solo porque uno no se ha cumplido
4:06 : No culpar a todos nuestros amigos solo porque solo uno nos haya traicionado

Petrescu, Istrati, Rebreanu

Existe entre los rumanos otro mito impulsado por las instituciones, los politicos y los voceros de la historia rumana que solo describen la historia de los privilegiados rumanos. Se dice que antes de la Segunda Guerra Mundial Bucarest era una ciudad impresionante, que Rumania vivio su periodo mas boyante, y que fueron los sovieticos quienes cohartaron esa ascension imparable.

Por un lado, tienen razon, porque la riqueza de la clase privilegiada por entonces era creciente, y esta se expresaba en grandes y esplendorosos edificios, fiestas impresionantes, vida social ostentosa, y crecimiento de la economia personal de muchas grandes familias de la epoca. Pero, ¿qué sucedia con las clases desfavorecidas? ¿Como vivian? ¿Para ellos tambien habia un periodo de esplendor o continuaban explotados por los poderosos como hasta entonces?

Recientemente he leido tres libros de distintos autores que describen como se vivia en ambos mundos coetaneos, el mundo de los burgueses de la ciudad y el mundo de los campesinos en el campo. Se trata de El lecho de Procusto, de Camil Petrescu, Los cardos del Baragan, de Istrati, y Ciuleandra, de Rebreanu.

El primero de ellos describe la vida indolente y lujosa de la clase privilegiada de Bucarest, pero tambien como vivia la mayoria de los bucarestinos, el resto de la ciudad. No creo que esta gente pensara para nada que vivian en una ciudad impresionante, mas bien para ellos era una ciudad llena de miseria, hambre y malestar social. El personaje de Ladima muestra como, a pesar de sus meritos, era dificil sobrevivir para un hombre pobre como el, aunque se tratase de un intelectual, y mucho mas dificil lo tenian los obreros o vagabundos, la gente que malvivia en la ciudad o que procedia del campo.

En el libro de Istrati, Los Cardos del Baragan, se muestra la falta de respeto de los terratenientes hacia los campesinos, que morian de hambre aunque trabajaran todo el dia mientras aquellos disfrutaban de lujos incomparables. En este caso, Istrati justifica la revuelta campesina de 1907 mientras que condena la sangrienta represion que llevo a cabo el ejercito para evitar que se pusiera en peligro la estabilidad del lujoso y respetable estado burgues rumano. Matache, el niño que narra la historia, alter ego de Istrati, ve a traves de sus ojos ese mundo de explotacion y crueldad en el que vivia Rumania entonces... Los libros oficiales nos cuentan su vision parcial, intentando evitar que se sepa la realidad del pais: la pobreza, el hambre, la muerte...

En Ciuleandra, Rebreanu retrata el contraste entre la sociedad campesina y la burguesia urbana, la inmoralidad de esta, la indecencia a la hora de lograr lo que pretendia considerando a los demas como inferiores, y el odio que latia en la clase popular hacia estos caprichosos y endiosados incivilizados que, haciendo uso del malabarismo del lenguaje, se llamaban a si mismo asi, civilizados. El dr Ursu, representante de un campesinado que ha logrado un trabajo digno en la ciudad (una excepcion) fue privado por el ridiculo Puiu, hijo unico de una gran familia rumana, del amor de su juventud, por un capricho criminal que da lugar mas adelante a otro capricho mas, tambien criminal.

En las tres obras se describe la sociedad rumana antes de la llegada del comunismo. Evidentemente, tras leer este testimonio cultural variado y glorificado por los propios burgueses rumanos, ¿quien puede dudar de que la llegada de los comunistas a Rumania fue la salvacion para millones de personas? La deriva que luego siguio el comunismo es otro debate que haremos en otra ocasion. Pero cualquier campesino de la epoca, maltratado, humillado, vejado, asesinado de hambre dia a dia, año a año, no creo que pensara que vivia en la sociedad modelica y gloriosa que describen los que escriben la historia.

Eso si, la ciudad de Bucarest era preciosa... Aunque Petrescu describe tambien no solo la gran ciudad visible, sino las condiciones de vida de la mayoria de los bucarestinos, en esa ciudad que entonces tambien estaba llena de miseria, de caos y de, sobre todo, hambre y penurias.

No hay nada mejor para saber la verdad que buscarla....y leerla. Prometo trascribir algunos parrafos mas adelante para que veais como se describe en estas grandes obras de la literatura rumana la realidad de la Romania Mare y del Micul Paris. Porque la historia no es solo la que cuentan los que controlan el poder y la verdad oficial... Para los privilegiados, que cuentan la historia para autojustificarse, solo ellos son sus protagonistas. Pero lo quieran o no, no es asi. Y podemos hacernos muchas preguntas. Como escribe Bertold Brecht en uno de sus certeros disparos,
PREGUNTAS DE UN OBRERO ANTE UN LIBRO
Tebas, la de las Siete Puertas,
¿quién la construyó?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿quién la volvió a contruir otras tantas?
¿En qué casas de la dorada Lima
vivían los obreros que la construyeron?
La noche en que fue terminada la Muralla china,
¿adónde fueron los albañiles?
Roma la Grande está llena de arcos de triunfo.
¿Quién los erigió?
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?
Bizancio, tan cantada,
¿tenía sólo palacios para sus habitantes?
Hasta en la fabulosa Atlántida,
la noche en que el mar se la tragaba,
los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India.
¿El sólo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?
Felipe II lloró al hundirse su flota.
¿No lloró nadie más?
Federico II ganó la Guerra de los Siete Años.
¿Quién la ganó junto a el?
Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?
Un gran hombre cada diez años.
¿Quién paga sus gastos?
Una pregunta para cada historia...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Există printre români un alt mit impulsionat de către instituţii, politicieni şi vocile istoriei româneşti care descriu istoria privilegiaţilor. Se spune că înainte de al Doilea Război Mondial Bucurestiul era un oras impresionant, că România a trăit perioada sa cea mai înfloritoare şi că sovieticii au fost cei care au stopat această ascensiune de neoprit.

Pe de o parte, au dreptate, deoarece bogăţia clasei privilegiate creştea şi aceasta se exprima în imense şi splendide edificii, petreceri impresionante, viaţă socială ostentativă şi sporirea economiei personale a multor familii ale epocii. Însă ce se întâmpla cu clasele defavorizate?Cum trăiau? Şi pentru ei era o perioadă de splendoare sau continuau să fie exploataţi de către cei puternici ca şi până atunci?

Recent am citit trei cărţi ale unor autori care descriu cum se trăia în ambele lumi simultan, lumea burghezilor de la oraş şi lumea satului. E vorba despre „Patul lui Procust”, de Camil Petrescu, „Ciulinii Bărăganului”, de Panait Istrati, şi Ciuleandra, de Liviu Rebreanu.

Prima dintre ele descrie viaţa indolentă şi luxoasă a clasei privilegiate a Bucureştiului, dar şi cum trăia majoritatea bucureştenilor, restul oraşului. Nu cred că aceşti oameni se gândeau vreun moment că trăiesc într-un oraş impresionant, mai degrabă pentru ei era un oraş plin de mizerie, foame şi inconfort social. Personajul Ladima arată cum, în ciuda meritelor sale, pentru un om sărac precum el era greu să supravieţuiască, deşi era vorba de un intelectual. Şi mai greu era pentru muncitori sau vagabonzi, oameni care trăiau rău la oraş sau care veneau de la ţară.

În cartea lui Istrati, „Ciulinii Bărăganului”, se redă lipsa de respect a proprietarilor de pământuri faţă de ţăranii care mureau de foame, deşi trudeau toată ziua, în timp ce ei se bucurau de un lux incomparabil. În acest caz, Istrati justifică revolta ţăranilor de la 1907 în timp ce condamnă sângeroasa represiune pe care a dus-o la capăt armata pentru a evita să pună în pericol stabilitatea luxosului şi respectatului stat burghez român.
Matache, copilul care narează istoria, alter ego al lui Istrati, vede prin ochii săi această lume de exploatare şi cruzime în care trăia România pe atunci... Cărţile oficiale ne povestesc viziunea lor parţială, încercând să evite să se cunoască realitatea din ţară: sărăcia, foametea, moartea...

În „Ciuleandra”, Rebreanu redă contrastul între societatea de la ţară şi burghezia urbană, imoralitatea acesteia, indecenţa de a-i trata pe ceilalţi inferiori şi ura care clocotea în mijlocul clasei populare faţă de aceşti capricioşi şi trufaşi necivilizaţi care, uzând de jonglerii ale limbajului, se numesc pe ei înşişi civilizaţi. Doctorul Ursu, reprezentantul ţăranilor care a reuşit să obţină o slujbă demnă la oraş (o excepţie) a fost privat de către ridicolul Puiu, fiu unic al unei mari familii române, de iubirea tinereţii, din cauza unui capriciu criminal care va face loc mai încolo altui capriciu, la fel de criminal.

În cele trei opere se descrie societatea românească înainte de sosirea comunismului. Evident, după parcurgerea acestei dovezi culturale variate şi glorificate de către proprii burghezi români, cine se mai poate îndoi de faptul că venirea comuniştilor în România a fost salvarea pentru milioane de persoane? Deriva pe care a urmat-o apoi comunismul este o altă dezbatere pe care o vom face cu altă ocazie. Însă orice ţăran din acea epocă, maltratat, umilit, înjosit, ucis de foame zi de zi, an de an, nu cred că gândea că trăia în societatea idilică şi glorioasă pe care o descriu cei care scriu istoria.

E adevărat, Bucurestiul era încântător... Deşi Petrescu descrie nu numai oraşul vizibil, ci şi condiţiile de viaţă ale majorităţii bucureştenilor, în această urbe care şi atunci era plină de mizerie, de haos şi, mai ales, de foamete şi penurie.

Nu există mijloc mai bun pentru a cunoaşte adevărul decât căutându-l... şi citindu-l. Promit să transcriu câteva paragrafe pentru a vedea cum se descrie în aceste mari opere ale literaturii române realitatea României Mari şi a Micului Paris. Pentru că istoria nu înseamnă numai ceea ce povestesc privilegiaţii, cei care controlează puterea şi adevărul oficial... În cazul privilegiaţilor, care scriu istoria pentru a se autojustifica, doar ei sunt protagoniştii. Dar, vor sau nu, nu este aşa. Şi ne putem pune multe întrebări. Cum scrie Bertold Brecht într-unul dintre focurile sale bine ţintite,

ÎNTREBĂRILE UNUI MUNCITOR ÎN FAŢA UNEI CĂRŢI
Teba celor Şapte Porţi,
cine a construit-o?
În cărţi apar numele regilor.
Au cărat regii marile blocuri de piatră?
Babilonul, de atâtea ori distrus
cine l-a reconstruit tot de-atâtea ori?
În ce case din aurita Lima
trăiau muncitorii care au construit-o?
În noaptea în care a fost terminat Marele Zid chinezesc,
unde erau zidarii?
Roma cea Mare e plină de arcuri de triumf.
Cine le-a ridicat?
Asupra cui au triumfat Cezarii?
Bizanţul, atât de slăvit,
avea doar palate pentru locuitorii săi?
Până în fabuloasa Atlantidă
în noaptea când marea a-nghiţit-o
locuitorii săi implorau ajutor sclavilor lor.
Tânărul Alexandru a cucerit India.
El singur?
Cezar i-a înfrânt pe gali
Nu ducea cu el nici măcar un bucătar?
Felipe al II-lea plânse când i s-a scufundat flota.
Nimeni altcineva n-a mai plâns?
Frederic al II-lea a câştigat Războiul de şapte ani
Cine l-a mai câştigat alături de el?
O victorie în fiecare pagină.
Cine gătea la banchetele în cinstea fiecărei victorii?
Un mare om la fiecare zece ani.
Cine plăteşte cheltuielile?
O întrebare pentru fiecare istorie...

viernes, 19 de diciembre de 2008

Un paseo en bici por Bucarest / O plimbare cu bicicleta prin Bucuresti

Rezistenta Urbana es un blog que informa sobre Bucarest y lucha contra el deterioro constante de la ciudad, por los intereses economicos de algunos (o desinteres, segun convenga), por la falta de implicacion de los politicos (tambien interesados de la misma forma), o por la falta de regulacion en favor de los privilegiados o, en este caso que nos ocupa, de los conductores (frente a los peatones o ciclistas).

Aparte de hablarnos de la historia y curiosidades de Bucarest, Rezistenta Urbana elabora algun que otro video para mostrarnos la situacion de la ciudad. El siguiente nos enseña todos los obstaculos que tiene que esquivar un ciclista cuando da un paseo (por el carril bici) por la ciudad. Algunas de las cosas que denuncia las sufren tambien los peatones, como las obras sin señalizacion, los coches invadiendo las aceras, los policias que pasan de ti aunque no puedas cruzar el semaforo... etc... Pero tambien los peatones invaden el carril bici en las aceras porque, primero, a veces no tienen lugar para caminar porque los coches lo impiden, o segundo, la falta de educacion y de mentalidad colectiva entre los rumanos hace que les de igual los derechos de los demas (y esto es producto del saqueo a que fueron sometidos sus derechos tras la contrarrevolucion rumana de 1989). La decepcion de los rumanos, que les lleva a pasar de todo totalmente, es solo entendible si se vive aqui.

El video esta grabado hace nueve meses, pero las cosas continual igual, igual, igual.. Como complento podeis ver otro en el que se ve exactamente la misma situacion.

Rezistenta Urbana este un blog care informeaza despre Bucuresti si lupta impotriva deteriorarii constante a orasului, din cauza intereselor economice ale unora (sau dezinterese, dupa cum le convine), din cauza lipsei de implicare a politicienilor (si ei interesati in aceeasi forma) sau din cauza lipsei regulilor, in favoarea privilegiatilor sau, in acest caz care ne intereseaza, a conducatorilor (in detrimentul pietonilor si a ciclistilor).

In afara de faptul ca ne vorbesc despre istoria si curiozitatile Bucurestiului, Rezistenta Urbana elaboreaza niste inregistrari video pentru a ne arata situatia din oras. Cea de mai jos semnaleaza toate obstacolele pe care trebuie sa le evite un biciclist cand face o plimbare (pe pista de biciclete) prin oras. Unele dintre lucrurile pe care le denunta le sufera si pietonii, cum ar fi santierele in lucru fara semnalizare, masinile invadand trotuarele, politistii nepasatori chiar si cand nu poti trece pe tercerea de pietoni pe culoarea verde a semaforului etc… Dar si pietonii invadeaza pistele de biciclete de pe trotuare pentru ca, in primul rand, uneori nu au loc pe unde sa treaca din cauza masinilor parcate care ii impiedica, iar in al doilea rand, lipsa educatiei si a mentalitatii colective a romanilor face ca sa un le pese de drepturile celorlalti (acest lucru este rezultatul jafului la care au fost supuse drepturile lor dupa contrarevolutia romana din 1989). Deceptia romanilor, carora nu le pasa de nimic, o poti intelege doar daca traiesti aici.

Inregistrarea video a fost facuta acum noua luni, dar lucrurile au ramas la fel si in prezent, la fel, la fel… Ca si adaugire, puteti vedea inca una in care se observa exact aceeasi situatie.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Monstruoasa coalitie (de Cuza a Boc)

Con Alexandru Ion Cuza los principados de Valaquia y Moladvia se unieron en una sola entidad politica, que se llamará por primera vez Rumania, al ser elegido domnitor de Moldavia primero (5 de enero de 1859) y de Valaquia (el 24 del mismo mes), aunque la autoridad de Cuza no fue reconocida por el sultan Abd-ul-Aziz hasta diciembre de 1861 (ambos principados estaban bajo influencia turca hasta la guerra de Independencia, lograda en 1878).
Ion Cuza participo en la Revolucion de 1848 y como consecuencia estuvo desterrado en Viena. Pero despues volvio a Moldavia para participar en el gobierno de Grigore Alexandru Ghica, donde fomento la union de Valaquia y Moldova intensivamente. Cuando fue nombrado domnitor de ambos paises, aplico un gobierno reformista que pretendia la modernizacion de la sociedad rumana, lo que no gusto a los terratenientes conservadores, ni siquiera a sus compañeros de bando, los liberales. Las principales reformas de Cuza fueron la secularizacion de los bienes monasticos (con la iglesia hemos topado!). La Iglesia tenia la una gran parte de los terrenos cultivables rumanos bajo su control, y el Estado ofrecio a cambio una compensacion que la iglesia no acepto. En segundo lugar, la reforma agraria que pretendia solucionar el problema de la pobreza de los campesinos rumanos. A pesar del intento, su reforma tampoco llego a solucionar el problema campesino, por lo que no logro tampoco el apoyo de esta clase social. El enfrentamiento hizo que los conservadores, la iglesia, y los liberales (tambien terratenientes) crearan lo que se llamo, monstruoasa coalitie, y que el 22 de febrero de 1866, entraran en su palacio y le obligaron a firmar su abdicación. El siguiente día fue escoltado para llegar al otro lado de la frontera.

142 años despues observamos otra de estas monstruose coalitii entre conservadores y liberales, estos ultimos tambien son "terratenientes" (hoy empresarios) como los conservadores. Las elecciones del dia 30 de noviembre las gano por los pelos el PSD (Partido Social Democrata), pero solo en numero de votos. El reparto de escaños dio ventaja al PDL (Partido Democrata Liberal). Durante la campaña electoral se habian puesto mutuamente verdes, aunque se veia claramente que lo que querian es el poder y las ventajas economicas que conlleva, simple y llanamente. Asi que, ¿para que pelearse si se puede pactar entre enemigos para mantener las cosas igual que estaban antes? PSD y PDL, los dos enemigos mortales antes de las elecciones, unos socialdemocratas, otros liberales, aparcan sus diferencias para repartirse sus ministerios. Al fin y al cabo, si la defensa de nuestros intereses lo exige, pactamos hasta con el diablo.... Si Cuza intenta tocarnos las tierras, pactamos todos y le echamos del pasis....Si el fomento o el mantenimiento de nuesros negocios y de nuestra influencia politica nos obliga a pactar con la izquierda o con los buitres de la derecha, haremos el esfuerzo!!!.

Y lo peor es que en todos los casos lo maquillan intentando engañarnos diciendo que lo hacen por Rumania. Ahora lo llaman Parteneriatul pentru Romania, y solo supone que ambos partidos se quiten la mascara y muestren el verdadero rostro relamiendose por el poder (en este caso por lo menos Iliescu ha sido digno y ha votado que no al acuerdo). Y el gobierno se le da a Boc, el nuevo primer ministro, marioneta de Basescu, y un simple peon en el gobierno de las empresas y los intereses multinaciones. Pero entonces, cuando se corto la transformacion que estaba llevando a cabo Cuza, se entrego el poder a un extranjero (tras echar a Alexandru I. Cuza se llamo a Carol de Hohenzolern como domnitor, que unos años despues seria el primer rey rumano, Carol I).

O, ahora que lo pienso mejor, en el fondo es lo mismo, en ambos casos usando el nombre de Rumania en vano se entrega el poder a un extranjero (o a las multinacionales) para mantener o mejorar los privilegios propios. En el nombre de los privilegiados, la historia esta llena de este tipo de monstruose coalitii.
------------------------------------------------------------------------------------
Cu Alexandru Ioan Cuza, principatele Valahiei si Moldovei s-au unit intr-o singara entitate politica care s-a numit pentru prima data Romania. Cuza a fost prima data ales domnitor al Moldovei (pe 5 ianuarie 1859) si apoi al Tarii Romanesti (pe 24 a aceleiasi luni), desi autoritatea lui Cuza nu a fost recunoscuta de sultanul Abd-ul-Aziz pana in decembrie 1861 (ambele principate erau sub influenta turca pana la razboiul de independenta, castigata in 1878).
Ioan Cuza a participat la revolutia de la 1848 si, drept consecinta, a fost exilat la Viena. Dar s-a intors in Moldova in guvernul Grigore Alexandru Ghica unde a sprijinit ideea unirii Moldovei cu Valahia in mod intens. Cand a fost numit domnitor al ambelor tari, a aplicat o guvernare reformista prin care dorea modernizarea societatii romanesti, ceea ce nu le-a placut deloc detinatorilor de pamanturi conservatori, nici macar partenerilor sai, liberalii. Principalele reforme ale lui Cuza au fost secularizarea averilor manastiresti (cand te pui cu biserica!). Biserica avea sub control o mare parte a terenurilor cultivabile romanesti, iar statul a oferit in schimbul lor o compensatie pe care biserica nu a acceptat-o.
In al doilea rand, reforma agrara care urmarea sa rezolve problema saraciei taranilor romani. In ciuda incercarilor, aceasta reforma nu a reusit sa solutioneze problema taranilor, deoarece nu avea nici sprijinul acestora. Impotrivirea a facut ca biserica, liberalii si conservatorii (detinatori de terenuri) sa creeze ceea ce s-a numit monstruoasa coalitie. Pe 22 februarie 1866 au intrat in palatul lui Cuza si l-au obigat sa-si semneze abdicarea. A doua zi a fost escortat pana la granita tarii.

142 de ani mai tarziu observam o alta monstruoasa coalitie intre conservatori si liberali, acestia din urma “detinatori de terenuri” (azi se numesc patroni) si ei, ca si conservatorii. Alegerile din 30 noiembrie le-a castigat la limita PSD (Partidul Social Democrat), dar numai la numarul de voturi. Repartizarea locurilor in parlament a dat castig de cauza PDl-ului (Partidul Democrat Liberal). In timpul campaniei electorale s-au facut cu ou si cu otet, desi se vedea clar ca tot ceea ce doreau este puterea si avantajele economice ce decurg de aici, simplu ca buna-ziua. Asa ca, de ce sa se certe daca se poate face un pact intre inamici pentru a mentine lucrurile la fel cum erau inainte? PSD si PDL, cei doi dusmani de moarte inainte de alegeri, unii social-democrati, altii liberali, lasa deoparte diferentele dintre ei pentru a-si imparti ministerele. In cele din urma, daca apararea intereselor noastre o cere, ne facem frate si cu dracu’… Daca Cuza incearca sa se atinga de pamanturile noastre, ne aliem toti si il dam afara din tara…Daca mentinerea afacerilor noastre si a influentei noastre politice ne obliga sa facem pact cu stanga sau cu sacalii de dreapta, facem efortul!

Si cel mai rau este ca, in toate cazurile, se prefac, incercand sa ne insele, spunand ca o fac pentru Romania. Acum il numesc parteneriatul pentru Romania si acesta presupune doar ca ambele partide sa-si dea jos machiajul sa ne arate adevarata fata, salivand dupa putere (cel putin in acest caz Iliescu a fost demn si a votat impotriva acordului). Iar sefia guvernului a primit-o Boc, noul prim-ministru, marioneta lui Basescu si un simplu pion in guvernul companiilor si intereselor multinationale. Inainte, cand s-a stopat transformarea pe care dorea sa o faca Cuza, s-a predat puterea unui strain (dupa Cuza l-au adus pe Carol de Hohenzolern ca domnitor, care, dupa cativa ani a devenit primul rege roman, Carol I).

Acum, cand ma gandesc mai bine, in fond e acelasi lucru, in ambele cazuri, uzandu-se de numele Romania, s-a predat puterea unui strain (sau multinationalelor) pentru a mentine sau a-si imbunatati privilegiile proprii. In numele privilegiatilor, iistoria este plina de acest tip de monstuoase coalitii.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...